صنعت سیمان

ارزش بازار شرکت های گروه سیمان

اطلاعات شرکت های گروه سیمان

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سباقر سباقر 1,142 600 1,903 1403-04-04
سهرمز سهرمز 5,259 1,824 2,883 1403-04-04
سنیر سنیر 962 230 4,182 1403-04-04
سمتاز سمتاز 4,435 1,000 4,435 1403-04-04
سرود سرود 3,160 810 3,901 1403-04-04
سکرما سکرما 4,241 1,500 2,827 1403-04-04
سفانو سفانو 3,290 500 6,580 1403-04-04
سفار سفار 4,490 233 19,269 1403-04-04
سدشت سدشت 10,365 1,180 8,784 1403-04-04
سخواف سخواف 586 2,865 205 1403-04-04
سپاها سپاها 4,461 2,450 1,821 1403-04-04
سبهان سبهان 1,754 200 8,768 1403-03-27
سجام سجام 1,604 6,669 241 1403-04-04
ستران ستران 9,180 17,000 540 1403-04-04
سلار سلار 714 3,400 210 1403-04-04
سکارون سکارون 2,669 5,687 469 1403-03-23
سهگمت سهگمت 3,951 729 5,422 1403-04-04
سصوفی سصوفی 3,472 1,100 3,156 1403-04-04
سبجنو سبجنو 2,136 2,000 1,068 1403-04-04
سکرد سکرد 1,749 2,200 795 1403-04-04
ساروم ساروم 4,218 1,000 4,218 1403-04-04
سشمال سشمال 2,528 1,700 1,487 1403-04-04
سصفها سصفها 4,842 2,000 2,421 1403-04-04
سقاین سقاین 1,581 4,000 395 1403-04-04
سدور سدور 714 642 1,113 1403-04-04
سبزوا سبزوا 1,789 3,758 476 1403-04-04
اردستان اردستان 3,673 2,270 1,618 1403-04-04
سشرق سشرق 3,471 2,654 1,308 1403-04-04
سخاش سخاش 1,270 5,300 240 1403-04-04
سغرب سغرب 1,670 500 3,340 1403-04-04
سخوز سخوز 5,278 1,400 3,770 1403-04-04
ساوه ساوه 9,165 650 14,100 1403-04-04
ساراب ساراب 4,237 1,260 3,363 1403-04-04
سخزر سخزر 1,402 500 2,804 1403-04-04
سیلام سیلام 1,512 1,200 1,260 1403-04-04
سمازن سمازن 5,470 2,466 2,218 1403-04-04
ساربیل ساربیل 3,303 1,440 2,294 1403-04-04
سآبیک سآبیک 6,839 2,959 2,311 1403-04-04
ساروج ساروج 4,429 1,340 3,305 1403-04-04

شرکت های گروه سیمان

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام