تحلیل بنیادی قلرست - 1403/03/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/03/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قلرست - 1403/03/20

نوین نگر آسیا
تحلیلگر: نوین نگر آسیا
1403/03/20

گزارش تحلیلی شرکت قند لرستان‌
#قلرست

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎


تحلیل بنیادی قلرست - 1403/02/26

سبدگردان ویستا
تحلیلگر: سبدگردان ویستا
1403/02/26

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_بنیادی_قلرست
#شرکت_قند_لرستان
#قلرست

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 73 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403  : 9.4

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1404 برابر با 121 تومان

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1404  : 5.7


تحلیل بنیادی قلرست - 1403/02/23

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1403/02/23

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


تحلیل بنیادی قلرست - 1402/12/28

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/12/28

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو


تحلیل بنیادی قلرست - 1401/08/23

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1401/08/23

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.


تحلیل بنیادی قلرست - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی قلرست - 1400/09/22

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/09/22

برآورد سود نماد «قلرست»


☆ نکات کلیدی

• تقسیم سود شرکت در آخرین مجمع برابر 84 درصد بوده است.

• سال مالی شرکت منتهی به 31 تیر می‌باشد.

• چغندر مصرفی شرکت برای تولید شکر چغندربهاره و پاییزه می‌باشد.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت

• حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت محصولات جانبی (تفاله).

• کاهش حاشیه سود ناخالص صنعت و شرکت.


◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 8.7 و 6.1 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 19,741 ریال می‌باشد.


تحلیل بنیادی قلرست - 1400/09/15

سبد گردان ثروت پویا
تحلیلگر: سبد گردان ثروت پویا
1400/09/15

یک هفته یک صنعت؛ 《قند و شکر》

نکات مهم:

☆ نرخ شکر برای سال مالی 1401 و 1402 به ترتیب 165،000و 181،500 ریال در نظر گرفته شده است.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #قشیر #قصفها #قزوین #قچار #قشهد #قهکمت #قشکر #قنیشا #قلرست #قمرو #قپیرا

☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 8.2 می‌باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام