صنعت قند و شکر

ارزش بازار شرکت های گروه قند و شکر

اطلاعات شرکت های گروه قند و شکر

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
قپیرا قپیرا 2,167 2,529 857 1403-04-04
قنیشا قنیشا 890 4,000 222 1403-04-04
قثابت قثابت 1,388 6,463 215 1403-04-04
قتربت قتربت 1,082 2,841 381 1403-04-04
قچار قچار 2,001 4,500 445 1403-04-04
قمرو قمرو 2,004 4,000 501 1403-04-04
قزوین قزوین 1,509 2,069 729 1403-04-04
قلرست قلرست 1,125 1,800 625 1403-04-04
قشیر قشیر 495 779 636 1403-04-04
قشرین قشرین 2,304 6,780 340 1403-04-04
قشکر قشکر 543 2,460 221 1403-04-04
قشهد قشهد 1,259 1,042 1,208 1403-04-04
قیستو قیستو 1,551 1,500 1,034 1403-04-04
جوین جوین 3,094 14,910 208 1403-04-04
قهکمت قهکمت 3,190 2,845 1,121 1403-04-04
قصفها قصفها 2,692 195 13,806 1403-04-04
قنقش قنقش 2,307 139 16,595 1403-03-29
قجام قجام 445 650 685 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام