خوساز

خوساز

صنعتی محور سازان ایران خودرو

تولید و مونتاژ گروه پژو 206 ، گروه 405 و آریسان

مدیر عامل
حمیدرضا باریک بین
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خوساز

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
1,995
ارزش بازار (میلیارد تومان)
2,234
تعداد سهام (میلیون سهم)
1,120

تحلیل بنیادی خوساز - 1402/11/10

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/10

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/10/12

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/12

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/09/14

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/14

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/08/16

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/16

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/07/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/06/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/04/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/04/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/03/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/03/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/03/02

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/03/02

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خوساز - 1402/02/12

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/02/12

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خوساز #خمحور


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام