خمهر

خمهر

مهرکام پارس

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ،طراحی، تکوین،ساخت و تولید قطعات و مجموعه های صنعتی به ویژه در زمینه خودرو سازی ،ارائه خدمات طراحی و مهندسی ،طراحی و ساخت قالب ،اقدام به هرگونه مشارکت ،خرید و تامین مواد اولیه و تجهیزات فعالیتهای قالبسازی و تولیدی می باشد.

مدیر عامل
علی ارضی فرد
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت خمهر

تاریخ اطلاعات: 30/04/1403

قیمت (تومان)
235
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,560
تعداد سهام (میلیون سهم)
6,628

تحلیل بنیادی خمهر - 1403/04/11

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/04/11

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی خمهر - 1403/03/22

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/22

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/11/10

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/11/10

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/10/12

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/10/12

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/09/14

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/09/14

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/08/16

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/08/16

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#خودرو #قطعات_خودرو
#خاور #خزامیا #ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/07/18

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/07/18

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/06/21

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/06/21

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/04/27

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/04/27

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خکمک #خپویش #خوساز #خمحور


تحلیل بنیادی خمهر - 1402/03/30

کارگزاری نهایت نگر
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
1402/03/30

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#قطعات_خودرو
#ختراک #ختور #خچرخش #خمهر #خرینگ #خفنر #خکار #خموتور #خوساز #خمحور


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام