صنعت قطعه سازی خودرو

ارزش بازار شرکت های گروه قطعه سازی خودرو

اطلاعات شرکت های گروه قطعه سازی خودرو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
خنصیر خنصیر 1,247 1,720 725 1403-04-04
خمهر خمهر 1,650 6,628 249 1403-04-04
پلاسک پلاسک 1,025 1,460 702 1403-04-04
خبنیان خبنیان 2,065 9,852 210 1403-04-04
خمحور خمحور 2,726 6,325 431 1403-04-04
خعمرا خعمرا 731 1,401 522 1403-04-02
خوساز خوساز 2,269 1,120 2,026 1403-04-04
چخزر چخزر 1,151 200 5,755 1403-04-04
خمحرکه خمحرکه 3,051 5,734 532 1403-04-04
خاذین خاذین 1,217 4,456 273 1403-04-03
خفنر خفنر 1,480 2,500 592 1403-04-04
خموتور خموتور 1,886 6,000 314 1403-04-04
خچرخش خچرخش 1,821 952 1,913 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام