سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
26/02/1403

گزارش بررسی جامع شرکت سیمرغ


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
18/02/1403

بررسی جامع شرکت سرمایه گذاری صدرتامین


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
12/02/1403

گزارش بررسی جامع شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز و پتروشیمی تامین


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
27/01/1403

بررسی جامع شرکت سیمان صوفیان


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
25/01/1403

⏪⏪تحلیل جامع شرکت سیمان سپاهان


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
23/12/1402

گزارش بررسی جامع پتروشیمی شهید تندگویان


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
16/12/1402

⏪⏪تحلیل جامع شرکت نفت پاسارگاد


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
30/11/1402

تحلیل جامع شرکت صنایع خاک چینی ایران


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
25/11/1402

گزارش بررسی جامع شرکت سرمایه گذاری ملی ایران


group image
تحلیلگر: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
25/11/1402

⏪⏪گزارش بررسی جامع شرکت سیمان شرق


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام