شهر

شهر

گروه مالی شهر

سرمایه‌ گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه ...

مدیر عامل
علی بیگ زاده میلانی
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت شهر

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
178
ارزش بازار (میلیارد تومان)
5,861
تعداد سهام (میلیون سهم)
33,000

تحلیل بنیادی شهر - 1402/12/17

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/12/17

🔵شرکت‌های سرمایه گذاری کوچک با پی بر ان ای وی زیر 50%🔵

🚨در جشنواره نوروزی امسال با پیشنهادی ویـــژه در خــدمـــت هــمــراهــان انیگمــا خواهیم بود. تخـفـیـف 40 درصـدی و 30 درصـدی روی اشـتـراک سـالانـه و 6 مـاهـه
3 مـحـصـول فـول پکـیـج، وب اپلیکیشـن و سبـدهـای پیشنهـادی.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/11/29

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/29

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2346 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 655 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري داروئي تامين - پالايش نفت اصفهان و پارس دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10579 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3577 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 57 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/10/26

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/26

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2603 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 797 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري داروئي تامين - پالايش نفت اصفهان و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10579 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3610 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 57 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/09/25

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/25

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2562 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 781 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري داروئي تامين - پالايش نفت اصفهان و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10579 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3611 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 52 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/09/21

ایساتیس پویا
تحلیلگر: ایساتیس پویا
1402/09/21

🔸بررسی نسبت P/NAV برخی از شرکت های سرمایه گذاری.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/08/10

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/10

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2339 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 697 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - سرمايه گذاري داروئي تامين - ملي صنايع مس ايران و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10569 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3577 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/07/18

بانک شهر
تحلیلگر: بانک شهر
1402/07/18

تحلیل بنیادی و ارزش گذاری گروه مالی شهر (شهر)


تحلیل بنیادی شهر - 1402/07/10

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/10

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2704 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 908 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - ملي صنايع مس ايران - سرمايه گذاري داروئي تامين و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10404 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3617 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 56 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/05/28

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/05/28

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2756 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1042 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - ملي صنايع مس ايران - سرمايه گذاري داروئي تامين و پارس دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10404 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5789 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3618 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 56 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی شهر - 1402/04/24

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/04/24

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2941 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1217 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن ديزل - ملي صنايع مس ايران - سرمايه گذاري داروئي تامين و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10406 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5791 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شهر 3638 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 63 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام