دتماد

دتماد

تولید مواد اولیه داروپخش

تولید مواد اولیه داروئی شیمیائی آرایشی وبهداشتی وسایر محصولات مشابه وفروش

مدیر عامل
یحیی میرزائی
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت دتماد

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
4,997
ارزش بازار (میلیارد تومان)
3,573
تعداد سهام (میلیون سهم)
715

تحلیل بنیادی دتماد - 1403/02/18

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/18

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی دتماد - 1403/02/16

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/02/16

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی دتماد - 1402/08/08

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/08/08

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#دتماد
#تحلیل_بنیادی
#تولید_مواد_اولیه_داروپخش

📌بررسی عملکرد شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402


تحلیل بنیادی دتماد - 1402/02/10

تحلیل بنیادی دتماد - 1402/02/10

دستاورد دی
تحلیلگر: دستاورد دی
1402/02/10

تحلیل بنیادی جامع از صنعت دارو


تحلیل بنیادی دتماد - 1401/09/18

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/09/18

🔵بررسی صنعت دارو🔵

🔴 در این پست به تحلیل و ارزیابی سهم‌های جذاب صنعت دارو از وجوه مختلف پرداختیم. در ابتدا خروجی فیلتری که رشد حاشیه سود در این صنعت را بررسی کرده را گزارش کردیم و در ادامه به ارزیابی گزارشات شرکت‌های تولید کننده آنتی بیوتیک در ماه‌های اخیر پرداختیم.

🔵 در انتها نیز ۵ سهم ارزنده این صنعت را از منظر شاخص P/E تحلیلی بررسی کردیم.

🔵 رشد نرخ قابل توجه آنتی بیوتیک‌ها در ماه‌های اخیر موجب افزایش مبلغ فروش شرکت‌های فعال در این حیطه گردیده است.

🔴 همچنین این امر در ماه آبان با رشد فروش مقداری 3 شرکت فعال در این عرصه(دشیمی، ددانا، دبالک) نیز همراه شد و موجب ثبت گزارش‌های بی‌نظیری از این شرکت‌ها در این ماه گردید که پیش‌بینی می‌شود به این شکل در ماه‌های آتی ادامه نداشته باشد.


تحلیل بنیادی دتماد - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی دتماد - 1400/10/25

نیکی نگر
تحلیلگر: نیکی نگر
1400/10/25

از نــکات مثبــت شــرکت تولیــد مــواد اولیــه داروپخــش مــی تــوان بــه حاشــیه ســود بــالا، انحصــاری بــودن محصــول و نســبت
دوره وصــول مطالبــات پاییــن نســبت بــه میانگیــن صنعــت اشــاره کــرد. پیــش بینــی مــی شــود دتمــاد در ســال مالــی 1400 ،
5436 ریـال سـود محقـق کنـد و بـا در نظـر گرفتـن سیاسـت تقسـیم سـود حداکثـری و سـود کارشناسـی سـال 1401 ،نسـبت
E/P تحلیلـی شـرکت 5.5 واحـد بـرای سـال آینـده بـرآورد مـی شـود. نحـوه قیمـت گـذاری محصـولات از جملـه ابهامـات منفـی
شــرکت بــرای ســال آینــده اســت کــه مــی توانــد ســودآوری شــرکت را بــا نوســاناتی روبــرو ســازد.


تحلیل بنیادی دتماد - 1400/06/10

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1400/06/10

🔵ارزنده‌ترین‌های دارویی🔵

🔵صنعت دارو از صنایع مهم و پرطرفدار در بازار سرمایه است. در ایران بیش از 60% این صنعت در اختیار سه هلدینگ سازمان تامین اجتماعی، ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و گروه توسعه ملی است. از میان 38 شرکت حاضر در بازار سرمایه، 6 شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو فعالیت می کنند (فعالیت تولیدی ندارند) و مابقی شرکت ها به تولید مواد اولیه و انواع دارو مشغول هستند.
در این به شرکتهایی که پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خالص به ازای هر سهم (P/E) را دارند، پرداختیم.

🔵نکته‌ی مهم در مورد صنعت دارو :
صنعت دارو همواره از قیمت گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمتی آسیب دیده است. حذف ارز 4200 تومانی میتواند یکی از مهمترین عوامل در رشد فرآیند سودآوری شرکت‌های دارویی باشد. با حذف این ارز و آزادسازی قیمت داروها، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های دارویی به شدت رشد میکند.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام