صنعت حمل و نقل ریلی

ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل ریلی

اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل ریلی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
حآفرین حآفرین 1,125 9,500 118 1403-03-30
حسیر حسیر 1,413 1,206 1,172 1403-03-30
حآسا حآسا 1,429 2,250 635 1403-03-30
حریل حریل 841 5,070 166 1403-03-30
حگردش حگردش 353 1,780 199 1403-03-30
حپارسا حپارسا 1,239 1,900 652 1403-03-30
حگهر حگهر 3,741 10,540 355 1403-03-30
حشکوه حشکوه 335 2,000 167 1403-03-30
توریل توریل 2,860 7,000 409 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام