سیدکو

سیدکو

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

سرمایه گذاری و هلدینگ سیمان

مدیر عامل
حمید فرمانی باروق
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت سیدکو

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
1,964
ارزش بازار (میلیارد تومان)
11,784
تعداد سهام (میلیون سهم)
6,000

تحلیل بنیادی سیدکو - 1403/03/24

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/03/24

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8,072 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,183 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,901 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,083 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 24,569 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 82 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1403/03/19

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1403/03/19

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV سیدکو

#سیدکو
#خلاصه_تحلیل_NAV
#سرمایه_گذاری_توسعه_صنایع_سیمان

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)


تحلیل بنیادی سیدکو - 1403/02/24

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1403/02/24

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8,669 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,760 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5,093 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,340 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 27,693 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 83 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/12/08

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/12/08

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,686 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,727 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,713 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,337 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 24,188 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 75 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/11/03

کارگزاری ملت
تحلیلگر: کارگزاری ملت
1402/11/03

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/11/02

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/02

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,849 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,890 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,815 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,364 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 24,505 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/09/22

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/22

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,816 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,856 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,171 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,720 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 23,378 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 73 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/08/10

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/08/10

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8,966 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,007 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,202 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,751 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 22,127 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/07/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/07/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,594 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,634 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,437 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,950 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 23,448 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 64 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی سیدکو - 1402/06/14

سبدگردان سورین
تحلیلگر: سبدگردان سورین
1402/06/14

⏪⏪⏪سبدگردان سورین
⏪مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#سیمان
#کارشناسی_سود
#محاسبه_NAV
#هلدینگ_سیمان

🟢 محاسبه NAV و سود کارشناسی هلدینگ های سیمانی

#سبدگردان #سورین


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام