ما

ما

بیمه ما

انجام عملیات بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند. تحصیل پوشش بیمه های اتکایى از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی...

مدیر عامل
ابراهیم کاردگر
ماهیت شرکت
بیمه‌ای
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت ما

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
277
ارزش بازار (میلیارد تومان)
2,771
تعداد سهام (میلیون سهم)
10,000
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام