صنعت بیمه

ارزش بازار شرکت های گروه بیمه

اطلاعات شرکت های گروه بیمه

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ودی ودی 5,045 9,500 531 1403-03-30
نوین نوین 734 5,000 147 1403-03-30
بخاور بخاور 942 2,400 392 1403-03-30
بنو بنو 1,555 6,000 259 1403-03-30
بپاس بپاس 59,100 75,000 788 1403-03-30
آسیا آسیا 4,225 35,000 121 1403-03-30
ورازی ورازی 2,567 19,039 135 1403-03-30
دانا دانا 4,997 19,457 257 1403-03-30
اتکام اتکام 3,843 12,400 310 1403-03-30
وآفری وآفری 4,134 15,000 276 1403-03-29
باران باران 388 2,400 162 1403-03-30
اتکای اتکای 3,501 11,500 304 1403-03-30
آرمان آرمان 1,454 3,000 485 1403-03-09
وتعاون وتعاون 1,008 12,000 84 1403-03-30
وسین وسین 1,374 5,878 234 1403-03-29
میهن میهن 1,491 3,590 415 1403-03-30
ملت ملت 11,067 30,657 361 1403-03-30
وسرمد وسرمد 1,110 10,000 111 1403-03-30
البرز البرز 12,052 46,000 262 1403-03-30
وحکمت وحکمت 1,299 3,113 417 1403-03-30
پارسیان پارسیان 4,517 16,000 282 1403-03-30
بساما بساما 6,060 5,000 1,212 1403-03-30
ما ما 2,775 10,000 278 1403-03-30
ومعلم ومعلم 1,487 7,500 198 1403-03-30
کوثر کوثر 7,578 33,500 226 1403-03-30
وحافظ وحافظ 1,773 3,000 591 1403-03-26
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام