سبدگردان اندیشه صبا

سبدگردان اندیشه صبا

سبدگردان اندیشه صبا
group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
27/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#ارفع

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   
✨صبا، اندیشه روشن  


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
09/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#فجر

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   
✨صبا، اندیشه روشن  


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
04/02/1403

#تحلیل_بنیادی
#فصبا

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   
✨صبا، اندیشه روشن  


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
29/01/1403

#تحلیل_بنیادی
#پکویر

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
22/12/1402

#تحلیل_بنیادی
#سپاها

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
16/12/1402

#تحلیل_بنیادی
#سصوفی

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
15/12/1402

#تحلیل_بنیادی
#فباهنر

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
05/12/1402

#تحلیل_بنیادی
#شپدیس
#شیراز
#کرماشا
#خراسان

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
07/11/1402

#تحلیل_بنیادی
#شگویا

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   
   


group image
تحلیلگر: سبدگردان اندیشه صبا
27/10/1402

#تحلیل_بنیادی
#شسپا

✍️ واحد تحلیل #سبدگردان_اندیشه_صبا   


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام