کارگزاری نهایت نگر

کارگزاری نهایت نگر

کارگزاری نهایت نگر
group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
23/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#قند_شکر
#قزوین #قهکمت #قشکر #قمرو #قیستو #قچار #قشیر #قصفها #قشهد #قنیشا #قپیرا #قلرست


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
22/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#ستران #سفانو #اردستان #سآبیک #سپاها #سهگمت #سشرق #سمازن #ساروم #سیلام #سخزر


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
21/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فاسمین #فملی #فایرا #فباهنر #فرآور


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
20/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
19/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
13/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاشی
#کسعدی #کحافط #کلوند #کترام #کپارس #کساوه


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
12/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پتروشیمی  #متانول
#زاگرس  #شفن  #شخارک


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
08/03/1403

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
07/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فخوز #کاوه #ارفع #فرود #هرمز #کاوه #فولاژ #فسبزوار #فصبا #فولای #کویر #فجهان


group image
تحلیلگر: کارگزاری نهایت نگر
06/03/1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#زغالسنگ
#کپرور #کطبس #کزغال #کشرق


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام