وبوعلی

وبوعلی

سرمایه گذاری بوعلی

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار

مدیر عامل
سعید باقرزاده چچکلوی منصور
ماهیت شرکت
سرمایه‌گذاری
سال مالی
برج 11

جزئیات قیمت وبوعلی

تاریخ اطلاعات: 04/04/1403

قیمت (تومان)
185
ارزش بازار (میلیارد تومان)
1,662
تعداد سهام (میلیون سهم)
9,000

تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/11/26

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/11/26

🔵شرکت های سرمایه‌گذاری کوچک و ارزنده🔵

✅ دیده‌بان‌های بنیادی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری

✅ امکان اعمال فیلترهای گوناگون و سناریوسازی

✅ دسترسی به اطلاعات تحلیلی آینده‌نگر و تاریخی و ....


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/11/18

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/11/18

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,069 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 904 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - سرمايه گذاري دارويي تامين و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 66 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 54 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 2,634 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 82 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/10/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/10/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,129 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,026 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - سرمايه گذاري دارويي تامين و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 176 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 85 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 2,787 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 78 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/09/01

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/09/01

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,018 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 952 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - سرمايه گذاري دارويي تامين و عدني و صنعتي چادرملو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 183 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 91 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 2,604 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 84 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/06/27

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/06/27

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,141 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,071 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - سرمايه گذاري دارويي تامين و بورس کالاي ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 289 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 84 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 4,015 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 84 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/05/18

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/05/18

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,130 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,107 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - بورس کالاي ايران - توليد نيروي برق دماوند و سرمايه گذاري دارويي تامين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 292 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 86 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 4,045 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.

برچسب ها
وبوعلی


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/04/17

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/04/17

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,346 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,332 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - بورس کالاي ايران و سرمايه گذاري دارويي تامين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 291 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 88 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 4,205 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 86 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/03/01

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/03/01

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,445 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,506 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - بورس کالاي ايران و معدني و صنعتي چادرملو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 190 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 94 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 4,704 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 87 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1402/01/21

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1402/01/21

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,353 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,376 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - معدني و صنعتي چادرملو و بورس کالاي ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 188 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 91 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 4,406 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 83 درصد می باشد.


تحلیل بنیادی وبوعلی - 1401/12/09

پارسیس تحلیل
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
1401/12/09

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,142 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,170 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - معدني و صنعتي چادرملو و بورس کالاي ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 170 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 83 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 3,957 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام