صنعت پخش محصول

ارزش بازار شرکت های گروه پخش محصول

اطلاعات شرکت های گروه پخش محصول

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
قاسم قاسم 2,229 7,000 318 1403-04-04
هجرت هجرت 3,077 1,600 1,923 1403-04-04
درازی درازی 1,513 1,000 1,513 1403-04-04
پخش پخش 3,148 6,800 463 1403-04-04
دتوزیع دتوزیع 3,089 1,800 1,716 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام