صنعت نیروگاه برق

ارزش بازار شرکت های گروه نیروگاه برق

اطلاعات شرکت های گروه نیروگاه برق

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
دماوند دماوند 8,788 13,000 676 1403-03-30
بپیوند بپیوند 3,396 3,000 1,132 1403-03-30
بگیلان بگیلان 5,276 4,300 1,227 1403-03-30
بجهرم بجهرم 4,525 24,145 187 1403-03-30
آبادا آبادا 2,388 2,500 955 1403-03-29
بکهنوج بکهنوج 1,660 16,050 103 1403-03-30
بزاگرس بزاگرس 2,675 6,000 446 1403-03-30
بمپنا بمپنا 4,243 7,728 549 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام