صنعت لیزینگ

ارزش بازار شرکت های گروه لیزینگ

اطلاعات شرکت های گروه لیزینگ

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
ولانا ولانا 262 100 2,620 1403-04-04
وایران وایران 999 2,130 469 1403-04-04
ولیز ولیز 621 4,000 155 1403-04-04
ولصنم ولصنم 1,669 6,000 278 1403-04-04
ولملت ولملت 691 1,500 461 1403-04-04
ولپارس ولپارس 1,148 2,000 574 1403-04-04
ولساپا ولساپا 1,798 19,629 92 1403-04-04
ولبهمن ولبهمن 1,399 6,600 212 1403-04-04
ولغدر ولغدر 532 1,500 355 1403-04-04
ولکار ولکار 1,154 2,900 398 1403-04-04
ولشرق ولشرق 407 1,400 291 1403-04-04
ولراز ولراز 900 1,500 600 1403-03-09
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام