صنعت سرمایه گذاری خودرویی

ارزش بازار شرکت های گروه سرمایه گذاری خودرویی

اطلاعات شرکت های گروه سرمایه گذاری خودرویی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
خگستر خگستر 14,539 39,605 367 1403-04-04
وساپا وساپا 7,560 19,800 382 1403-04-04
خبهمن خبهمن 21,232 134,638 158 1403-04-04
ورنا ورنا 6,655 11,675 570 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام