صنعت دامداری (شیر خام)

ارزش بازار شرکت های گروه دامداری (شیر خام)

اطلاعات شرکت های گروه دامداری (شیر خام)

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
زبینا زبینا 1,344 3,640 369 1403-04-04
زشگزا زشگزا 1,092 960 1,138 1403-04-04
زدشت زدشت 1,735 690 2,515 1403-04-04
زپارس زپارس 3,753 1,395 2,690 1403-04-04
تلیسه تلیسه 1,804 4,994 361 1403-04-04
زگلدشت زگلدشت 1,239 700 1,770 1403-04-04
زشریف زشریف 1,165 2,405 484 1403-04-04
زقیام زقیام 2,361 6,897 342 1403-04-04
زمگسا زمگسا 1,142 300 3,806 1403-04-04
زفکا زفکا 2,327 1,500 1,551 1403-03-29
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام