صنعت بنادر و کشتیرانی

ارزش بازار شرکت های گروه بنادر و کشتیرانی

اطلاعات شرکت های گروه بنادر و کشتیرانی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
حتاید حتاید 7,104 12,000 592 1403-04-04
حسینا حسینا 9,943 2,495 3,985 1403-04-04
حخزر حخزر 5,360 3,600 1,489 1403-04-04
حاریا حاریا 184 270 680 1403-04-04
حبندر حبندر 1,007 750 1,342 1403-03-29
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام