صنعت بانک

ارزش بازار شرکت های گروه بانک

اطلاعات شرکت های گروه بانک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
سامان سامان 13,992 80,000 175 1403-04-04
وکار وکار 13,075 50,000 262 1403-04-04
وخاور وخاور 17,970 50,000 359 1403-04-04
وتجارت وتجارت 49,040 335,889 146 1403-04-04
وسینا وسینا 7,604 40,000 190 1403-04-04
سمایه سمایه 1,904 4,000 476 1403-04-04
وپارس وپارس 27,234 156,340 174 1403-04-04
وگردش وگردش 8,010 30,000 267 1403-04-04
وبملت وبملت 152,437 710,000 215 1403-04-04
وشهر وشهر 20,276 15,573 1,302 1403-04-04
وبصادر وبصادر 35,340 215,354 164 1403-04-04
وسالت وسالت 7,404 12,000 617 1403-04-04
وپست وپست 14,326 16,391 874 1403-04-04
وزمین وزمین 1,507 4,000 377 1403-04-03
ونوین ونوین 17,410 60,851 286 1403-04-04
وملل وملل 4,196 20,000 210 1403-04-04
وپاسار وپاسار 79,838 322,969 247 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام