پارسیس تحلیل

پارسیس تحلیل

پارسیس تحلیل
group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
27/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,078 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 714 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي برکت - تامين سرمايه امين - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير و ملي صنايع مس ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 464 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 49 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 2,654 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 101 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
27/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 83524 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 73688 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - صبا فولاد خليج فارس - پالايش نفت اصفهان و پتروشيمي نوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 27635 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 24575 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وصندوق 27247 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
26/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 45,051 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 39,987 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:آهن و فولاد غدير ايرانيان - سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم) - سنگ آهن گهر زمين و فولاد آلياژي ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 22,525 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 19,192 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکغدیر 18,693 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 73 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
24/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8,072 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,183 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان کرمان - شرکت بين المللي ساروج بوشهر - سيمان شمال و سيمان مازندران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,901 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,083 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیدکو 24,569 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 82 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
23/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 23164 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 22023 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان خوزستان و سيمان فارس نو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 342 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 163 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 46778 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
23/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 19,100 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 18,384 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس و خوزستان - سيمان اروميه - سيمان صوفيان و سيمان ساوه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,554 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6,055 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیتا 12,997 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 78 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
22/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7865 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7640 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - فرآوري مواد معدني ايران - ملي سرب و روي ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6742 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6568 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 15342 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 39 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
21/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 303,996 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 295,378 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي نوري - پتروشيمي پارس - پتروشيمي بوعلي سينا و پتروشيمي فجر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 200,707 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 174,946 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #فارس 7,934 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 87 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
20/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 192054 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 184535 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52089 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30046 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 32935 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد.


group image
تحلیلگر: پارسیس تحلیل
16/03/1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 150,230 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 135,320 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - پتروشيمي نوري - پتروشيمي مارون و پتروشيمي جم.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 68,809 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 62,094 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاپیکو 21,271 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 70 درصد می باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام