کارگزاری صنعت معدن

کارگزاری صنعت معدن

کارگزاری صنعت معدن
group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
10/02/1403

بررسی و تحلیل شرکت بین المللی ساروج بوشهر(ساروج)


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
09/08/1402

✅تحلیل شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (کرازی)


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
12/04/1402

#فزر #تحلیل_جامع


در تحلیل حاضر به صورت کامل وضعیت آتی از بازارهای جهانی ارایه شده است. در ادامه پیش بینی از وضعیت قیمت ارز در بازار داخلی تهیه شده و در نهایت سودآوری نماد فزر به عنوان سهمی که اهرم نرخ دلار و انس را داشته است بررسی شده است.

جلسه تحلیل این فایل در ۱۲ تیر به صورت عمومی ارایه شده است.


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
30/03/1402


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
29/01/1402

#شکلر #تحلیل_جامع

در مجموع شرکت نیروکلر، شرکتی با پتانسیل‌های بالاست که در مدت اخیر گزارشات خوبی ارائه داده و جهش سودآوری در شرکت مشهود است. معتقدیم نزدیکی نرخ دلار شرکت به بازار آزاد، حجم صادرات 70 درصدی شرکت و وجود هزینه های ریالی همچون حقوق و دستمزد و انرژی می تواند تداوم مناسب سودآوری را تحقق بخشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
29/01/1402

#تحلیل_جامع

در مجموع شرکت نیروکلر، شرکتی با پتانسیل‌های بالاست که در مدت اخیر گزارشات خوبی ارائه داده و جهش سودآوری در شرکت مشهود است. معتقدیم نزدیکی نرخ دلار شرکت به بازار آزاد، حجم صادرات 70 درصدی شرکت و وجود هزینه های ریالی همچون حقوق و دستمزد و انرژی می تواند تداوم مناسب سودآوری را تحقق بخشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
15/12/1401

#سفانو

در صورتی که نرخ های دیروز بورس کالا پایدار باشد (فله 1.5 و پاکتی 1.3) و متوسط دلار صادراتی در حدود 45 هزار تومان باشد، با فرض گاز 1000 تومانی و نرخ برق 250 تومانی و رشد 50 درصدی حقوق، شرکت قابلیت دستیابی به سود 1800 تومانی برای هر سهم را داراست. با توجه به تقسیم سود 90 درصدی شرکت در اردیبهشت ماه 1402، پی بر ای بعد مجمع شرکت در محدوده 3.5 واحد قرار خواهد گرفت.

کارگزاری بانک صنعت و معدن


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
15/12/1401

#سمتاز

در صورتی که نرخ های دیروز بورس کالا پایدار باشد (فله 1.3 و پاکتی 1.1) و متوسط دلار صادراتی در حدود 45 هزار تومان باشد، با فرض گاز 1000 تومانی و نرخ برق 250 تومانی و رشد 50 درصدی حقوق، شرکت قابلیت دستیابی به سود 1000 تومانی برای هر سهم را داراست. با توجه به تقسیم سود 90 درصدی شرکت در تابستان 1402، پی بر ای بعد مجمع شرکت در محدوده 3.4 واحد قرار خواهد گرفت.

کارگزاری بانک صنعت و معدن


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
07/03/1401

#سفار نگاهی بنیادی به سهم

ارگزاری بانک صنعت و معدن


group image
تحلیلگر: کارگزاری صنعت معدن
26/02/1401

#کارشناسی_سود #کلوند

با تقسیم سود حوالی 300 تومان در مجمع پیشرو در خرداد، سهم پی بر ای زیر 5 واحد خواهد داشت.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام