امین آوید

امین آوید

امین آوید
group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فصبا

فصبا
درصد تقسیم سود ۸۸٪
قیمت ۳٫۵۳۴ ریال
سود برآوردی ۸۸۶ ریال
pe f 3.5


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فجهان

فجهان
درصد تقسیم سود ۴۷٪
قیمت ۳٫۴۱۴ ریال
سود برآوردی ۵۹۱ ریال
pe f 5.5


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت هرمز

هرمز
درصد تقسیم سود ۵۸
قیمت ۳٫۲۶۷
سود برآوردی ۵۷۸
p/e f ۵.۲


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فخاس

فخاس
درصد تقسیم سود ۳۰
قیمت ۴٫۴۳۵
سود برآوردی ۱٫۱۴۱
p/e f ۳.۶


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فجر

فجر
درصد تقسیم سود ۵۴٪
قیمت ۳٫۸۴۸ ریال
سود برآوردی ۱۳۳۳ ریال
pe f 3.5


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت کاوه

کاوه
درصد تقسیم سود ۶۵
قیمت ۹٫۹۹۰
سود برآوردی ۲٫۶۴۱
p/e f ۳.۲


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فسبزوار

فسبزوار
درصد تقسیم سود ۹۰٪
قیمت ۳۹٫۸۵۰ ریال
سود برآوردی ۱۳۱۰۶ ریال
pe f 2.8


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فرود

فرود
درصد تقسیم سود ۷۴٪
قیمت ۳٫۳۳۸ ریال
سود برآوردی ۱۱۰۶ ریال
pe f 3.05


group image
تحلیلگر: امین آوید
30/03/1403

سود برآوردی ۴۰۳ برای نمادهایی از صنعت فولاد


فولاد
درصد تقسیم سود ۵۹
قیمت ۴٫۶۹۸
سود برآوردی ۹۹۴
p/e f ۴.۲


group image
تحلیلگر: امین آوید
12/03/1403

بیست و سومین ماهنامه کارگزاری امین آوید منتشر شد

🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی صنعت فولاد و فملی  #فصبا #فجهان #فسبزوار #فرود #فجر #فملی


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام