کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری بانک تجارت
group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
21/08/1402

بررسی صنعت قند و شکر به همراه 5 نماد از این صنعت

🔹 #قهکمت
🔹 #قزوین
🔹 #قچار
🔹 #قصفها
🔹 #قاروم
باشگاه مشتریان (فرمول یک)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
21/08/1402

بررسی صنعت قند و شکر به همراه 5 نماد از این صنعت

🔹 #قهکمت
🔹 #قزوین
🔹 #قچار
🔹 #قصفها
🔹 #قاروم
باشگاه مشتریان (فرمول یک)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
21/08/1402

بررسی صنعت قند و شکر به همراه 5 نماد از این صنعت

🔹 #قهکمت
🔹 #قزوین
🔹 #قچار
🔹 #قصفها
🔹 #قاروم
باشگاه مشتریان (فرمول یک)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
21/08/1402

بررسی صنعت قند و شکر به همراه 5 نماد از این صنعت

🔹 #قهکمت
🔹 #قزوین
🔹 #قچار
🔹 #قصفها
🔹 #قاروم
باشگاه مشتریان (فرمول یک)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
21/08/1402

بررسی صنعت قند و شکر به همراه 5 نماد از این صنعت

🔹 #قهکمت
🔹 #قزوین
🔹 #قچار
🔹 #قصفها
🔹 #قاروم
باشگاه مشتریان (فرمول یک)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
31/03/1402

📌بولتن ماهانه خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت منتهی به خرداد ماه 1402

🔹 #اقتصاد_جهان
🔹 #اقتصاد_ایران
🔹 #کالاهای_اساسی
🔹 #بورس_اوراق_بهادار
🔹 #بورس_کالا و انرژی
🔹 #بررسی_صنعت_کاغذ


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
17/01/1402

📌بولتن ماهانه خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت منتهی به اسفند 1401

🔹 #اقتصاد_جهان
🔹 #اقتصاد_ایران
🔹 #کالاهای_اساسی
🔹 #بورس_اوراق_بهادار
🔹 #بورس_کالا و انرژی
🔹 #متانول


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
17/01/1402

📌بولتن ماهانه خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت منتهی به اسفند 1401

🔹 #اقتصاد_جهان
🔹 #اقتصاد_ایران
🔹 #کالاهای_اساسی
🔹 #بورس_اوراق_بهادار
🔹 #بورس_کالا و انرژی
🔹 #متانول


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
17/01/1402

📌بولتن ماهانه خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت منتهی به اسفند 1401

🔹 #اقتصاد_جهان
🔹 #اقتصاد_ایران
🔹 #کالاهای_اساسی
🔹 #بورس_اوراق_بهادار
🔹 #بورس_کالا و انرژی
🔹 #متانول


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک تجارت
17/01/1402

📌بولتن ماهانه خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت منتهی به اسفند 1401

🔹 #اقتصاد_جهان
🔹 #اقتصاد_ایران
🔹 #کالاهای_اساسی
🔹 #بورس_اوراق_بهادار
🔹 #بورس_کالا و انرژی
🔹 #متانول


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام