سرمایه گذاری سامان مجد

سرمایه گذاری سامان مجد

سرمایه گذاری سامان مجد
group image
تحلیلگر: سرمایه گذاری سامان مجد
06/08/1402

دیده بان مهر ماه سال 1402،سال پنجم، شماره هفتم منتشر شد.

بررسی ویژه شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (زبینا)

دستنامه تحلیلی اقتصاد و سرمایه گذاری

انتشار برای پنجمین سال پیاپی
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد


group image
تحلیلگر: سرمایه گذاری سامان مجد
06/02/1402

دیده بان
فروردین ماه سال 1402،سال پنجم، شماره یک
منتشر شد.

بررسی ویژه شرکت کربن ایران (شکربن)

دستنامه تحلیلی اقتصاد و سرمایه گذاری
انتشار برای پنجمین سال پیاپی


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام