کارگزاری آینده نگر خوارزمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی
group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
22/03/1403

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شخارک

👈سود واقعی سال 1401 حدود 641 تومان.
👈سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 388 تومان.
👈سود واقعی سال 1402 حدود 516 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1403 حدود 618 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
25/02/1403

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فجر

✅ سود واقعی سال 1401 حدود 57 تومان.
✅سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 71 تومان.
✅سود واقعی سال 1402 حدود 109 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1403 حدود 118 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
02/02/1403

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #زاگرس

✅ سود واقعی سال 1401 حدود 1،265 تومان.
✅سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 651 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،199 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1403 حدود 2،813 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
21/12/1402

❇️ برآورد #NAV #کروی:

👈در تاریخ 1402/12/20 #NAV هر سهم برابر با حدود 966 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 65%.

📌پایان سال مالی کروی اسفند ماه می باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
16/12/1402

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شخارک

✅ سود واقعی سال 1401 حدود 641 تومان.
✅سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 388 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1402 حدود 570 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1403 حدود 892 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
28/11/1402

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شغدیر

✅ سود واقعی سال 1401 حدود 1،096 تومان.
✅سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 875 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،281 تومان.
✅سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،509 تومان.
🔻 کاهش حدود 15 درصدی ارزش بازار سهم از ابتدای سال 1401


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
26/10/1402

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فغدیر

👈سود واقعی سال 1401 حدود 72 تومان.
👈سود واقعی شش ماهه سال 1402 حدود 85 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 128 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1403 حدود 143 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
17/10/1402

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فسبزوار

👈سود واقعی سال 1401 حدود 358 تومان.
👈سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 779 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،132 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،336 تومان.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
01/09/1402

❇️ برآورد #NAV #والبر:

👈در تاریخ 1402/09/01 #NAV هر سهم برابر با 810 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 69%.

📌پایان سال مالی والبر اسفند ماه می باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری آینده نگر خوارزمی
24/08/1402

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شیراز

👈سود واقعی سال 1401 حدود 761 تومان.
👈سود واقعی شش ماهه سال 1402 حدود 224 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 541 تومان.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام