تایرا

تایرا

تراکتور سازی ایران

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه واردات و صادرات و تولید و فروش انواع تراکتور و موتور ماشین آلات اداوات کشاورزی و سایر فرآورده های صنعتی میباشدوبه موجب پروانه بهره برداری شماره 205284 مورخ 27/2/1347 که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 25000 دستگاه در سال ...

مدیر عامل
مصطفی وحیدزاده
ماهیت شرکت
تولیدی
سال مالی
برج 12

جزئیات قیمت تایرا

تاریخ اطلاعات: 02/04/1403

قیمت (تومان)
901
ارزش بازار (میلیارد تومان)
11,533
تعداد سهام (میلیون سهم)
12,800

تحلیل بنیادی تایرا - 1403/03/27

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1403/03/27

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی تایرا - 1403/03/21

کارگزاری دانایان
تحلیلگر: کارگزاری دانایان
1403/03/21

🔵تحلیل شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا)

#تحلیل_سهام
#تایرا


تحلیل بنیادی تایرا - 1402/09/17

کارگزاری بانک سامان
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
1402/09/17

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  164 💠

📌#هفته_نامه

📒#بولتن

این هفته :

💠بررسی آماری بازارسرمايه

💠 گزارشات #کدال

💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

💠بررسی بازار #نفت

💠تحلیل تکنیکال: #آسیا_تک

💠تحلیل ویژه: #تایرا


تحلیل بنیادی تایرا - 1402/06/01

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1402/06/01

🔵پنج سهم ارزنده تولیدی با اصلاح سنگین🔵

✅در این پست به محاسبه سود خالص به ازای هر سهم(P/E)، 5 سهم از کم بازده‌ترین نمادهای تولیدی در بازه زمانی 3 ماه اخیر پرداختیم.
مبنای ما در این گزارش برای انتخاب سهم‌ها، p/e تحلیلی زیر 7 واحد بوده است .


تحلیل بنیادی تایرا - 1402/04/07

سبدگردان زاگرس
تحلیلگر: سبدگردان زاگرس
1402/04/07

تحلیل بنیادی تایرا
طبق مفروضات بیان شده و توضیحات ذکر شده در تحلیل بنیادی تایرا برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۲، ۱۶۸۹ ریال و در سال ۱۴۰۳، ۱۷۴۳ ریال به ازای هر سهم سود بسازد. همچنین تولید کشنده ۱۱ تنی توسط شرکت دیزلی آذربایجان و نیز تولید تراکتورهای شالیزاری، اثر مطلوبی در وضعیت شرکت دارد. از نکات دیگر واگذاری خط تولید قطعات توسط شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز به تایرا و فروش قطعات یدکی توسط تایرا می باشد.

طبق تحلیل نتیجه گیری می‌شود با قیمت در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۲، P/E تایرا ۶.۵ است.


تحلیل بنیادی تایرا - 1401/12/02

کارگزاری مفید (بورس ویو)
تحلیلگر: کارگزاری مفید (بورس ویو)
1401/12/02

گزارش هفتگی منتهی به 30 بهمن 1401

بررسی جامع بنیادی تراکتورسازی ایران (تایرا)


تحلیل بنیادی تایرا - 1401/10/29

کارگزاری بانک سامان
تحلیلگر: کارگزاری بانک سامان
1401/10/29

💠 هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره 129

📌#هفته_نامه
📒#بولتن

این هفته :
💠بررسی آماری بازارسرمايه
💠 گزارشات #کدال
💠#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی
💠بررسی بازار #نفت
💠تحلیل تکنیکال: #وخارزم
💠تحلیل ویژه: #تایرا


تحلیل بنیادی تایرا - 1401/04/12

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/04/12

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)


تحلیل بنیادی تایرا - 1401/01/05

انیگما
تحلیلگر: انیگما
1401/01/05

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.


تحلیل بنیادی تایرا - 1400/11/09

نیکی نگر
تحلیلگر: نیکی نگر
1400/11/09

عملکـرد سـال جـاری از افزایـش هزینـه هـا و افـت حاشـیه سـود شـرکت حکایـت دارد، بـا توجـه بـه مفروضـات اعالمـی فـروش 22هــزار تراکتــور، تــورم 30 درصــدی بــرای ســال آینــده انتظــار میــ رود شــرکت بــه ســود 1526 ریــال بــه ازای هــر ســهم دســت یابــد.
سـود سـال مالـی 1400 نیـز بـا افـزوده شـدن سـود سـهام شـرکت هـای سـرمایه گـذاری شـده در سـه ماهـه چهـارم سـال جمعـا 1450ریـال بـرآورد خواهـد شـد.
لازم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت اهــرم بالایــی در تغییــرات درآمــد و نــرخ دارد، تایــرا در شــرایط تورمــی و بــا فــرض کنتــرل بهــای تمـام شـده از پتانسـیل جهـش سـود برخـوردار مـی باشـد امـا در مقطـع زمانـی کنونـی بـا توجـه بـه ورود بـه دوره رکـود تورمـی و سیاســت هــای تــورم زایی دولــت انتظــار می رود ســرعت رشــد ســودآوری کنــد شــود.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام