کاشی و سرامیک

کاشی سرامیک
مشاهده مطالب

شرکت های کاشی و سرامیک در ایران

در حال حاضر بیش از 110 شرکت عضو انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک هستند که نشان از تعدد این شرکت ها دارد اما در این بین، تولید شرکت های کاشی ساز پذیرفته شده در بورس سهم بسیار کمی از تولید کل دارد و از بین این 113 شرکت، تنها 9 شرکت در بورس پذیرفته شده اند و مجموع تولی بورسی به حدود 38 میلیون متر مربع در سال میرسد. در حالی که شرکت های خارج بورسی حدود 458 میلوین متر مربع تولید دارند.

 مقایسه تولید کل کاشی و سرامیک کشور با تولید شرکت های بورسی (میلیون متر مربع)

 

 

لیست مطالب کاشی و سرامیک

دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام