صنعت کلر

ارزش بازار شرکت های گروه کلر

اطلاعات شرکت های گروه کلر

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شکلر شکلر 3,276 4,000 819 1403-04-04
کلر کلر 2,722 655 4,155 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام