صنعت پرداخت

ارزش بازار شرکت های گروه پرداخت

اطلاعات شرکت های گروه پرداخت

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
رتاپ رتاپ 2,064 10,000 206 1403-03-30
رکیش رکیش 1,545 8,500 182 1403-03-30
پی پاد پی پاد 2,928 3,000 976 1403-03-30
سپ سپ 18,830 11,440 1,646 1402-12-19
آپ آپ 3,105 8,880 350 1403-03-30
تاپکیش تاپکیش 1,539 5,166 298 1403-03-30
پرداخت پرداخت 4,744 8,000 593 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام