صنعت هتل و رستوران

ارزش بازار شرکت های گروه هتل و رستوران

اطلاعات شرکت های گروه هتل و رستوران

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
گکیش گکیش 333 410 812 1403-04-04
گپارس گپارس 246 15 16,090 1403-04-04
گنگین گنگین 12,840 3,000 4,280 1403-04-04
گکوثر گکوثر 807 3,829 211 1403-04-04
گدنا گدنا 789 1,500 526 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام