صنعت متانول

ارزش بازار شرکت های گروه متانول

اطلاعات شرکت های گروه متانول

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
شخارک شخارک 27,252 6,000 4,542 1403-03-30
شفن شفن 13,705 30,950 443 1403-03-30
زاگرس زاگرس 24,240 2,400 10,100 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام