صنعت لوله

ارزش بازار شرکت های گروه لوله

اطلاعات شرکت های گروه لوله

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فپنتا فپنتا 4,614 1,029 4,483 1403-04-04
فلوله فلوله 1,828 6,700 273 1403-04-04
فسپا فسپا 3,452 3,900 885 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام