صنعت لوازم خانگی

ارزش بازار شرکت های گروه لوازم خانگی

اطلاعات شرکت های گروه لوازم خانگی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
گلدیرا گلدیرا 3,284 8,364 393 1403-04-04
لخانه لخانه 1,430 900 1,589 1403-03-29
لخزر لخزر 2,150 4,158 517 1403-04-04
لابسا لابسا 2,670 2,700 989 1403-04-04
مادیرا مادیرا 8,316 23,400 355 1403-04-04
لبوتان لبوتان 4,735 2,500 1,894 1403-04-04
لسرما لسرما 650 218 2,983 1403-04-04
لازما لازما 1,574 218 7,235 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام