صنعت سرب و روی

ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی

اطلاعات شرکت های گروه سرب و روی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فتوسا فتوسا 748 1,425 525 1403-04-04
زنگان زنگان 564 439 1,284 1403-04-04
کاما کاما 9,042 30,000 301 1403-04-04
فسوژ فسوژ 955 600 1,591 1403-04-04
کبافق کبافق 3,070 1,215 2,527 1403-04-04
فروی فروی 1,008 3,600 280 1403-04-04
فرآور فرآور 1,998 660 3,028 1403-04-03
کیمیا کیمیا 1,335 4,500 297 1403-04-04
فگستر فگستر 583 1,950 299 1403-04-04
فاسمین فاسمین 8,554 24,000 356 1403-04-04
فزرین فزرین 1,331 3,850 346 1403-04-04
فسرب فسرب 1,972 11,082 178 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام