صنعت روغن خوراکی

ارزش بازار شرکت های گروه روغن خوراکی

اطلاعات شرکت های گروه روغن خوراکی

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
غپونه غپونه 946 1,788 529 1403-04-04
غناب غناب 1,923 18,367 105 1403-04-04
غکورش غکورش 14,980 20,000 749 1403-04-04
غبشهر غبشهر 6,713 35,000 192 1403-04-04
غمارگ غمارگ 1,030 9,515 108 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام