صنعت دارو

ارزش بازار شرکت های گروه دارو

اطلاعات شرکت های گروه دارو

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
داوه داوه 828 1,000 828 1403-03-30
دقاضی دقاضی 3,383 1,700 1,990 1403-03-30
شتهران شتهران 8,012 6,705 1,195 1403-03-30
دسبحان دسبحان 2,729 5,330 512 1403-03-30
دحاوی دحاوی 973 6,480 150 1403-03-30
دسینا دسینا 3,662 2,400 1,526 1403-03-30
دالبر دالبر 4,190 9,500 441 1403-03-30
دکوثر دکوثر 2,627 1,700 1,545 1403-03-30
دجابر دجابر 2,542 2,268 1,121 1403-03-30
دارو دارو 4,064 2,600 1,563 1403-03-30
ددام ددام 1,392 1,150 1,210 1403-03-30
دپارس دپارس 4,532 950 4,771 1403-03-30
درازک درازک 1,896 2,100 903 1403-03-30
دشیمی دشیمی 1,984 900 2,204 1403-03-30
دروز دروز 1,446 1,400 1,033 1403-03-30
دسانکو دسانکو 723 1,911 378 1403-03-27
دامین دامین 5,121 5,500 931 1403-03-30
دکیمی دکیمی 1,383 576 2,401 1403-03-30
دعبید دعبید 34,350 25,000 1,374 1403-03-30
ددانا ددانا 8,244 2,400 3,435 1403-03-30
دبالک دبالک 624 920 678 1403-03-30
دلقما دلقما 1,549 6,735 230 1403-03-30
دلر دلر 5,276 2,250 2,345 1403-03-30
دیران دیران 838 1,330 630 1403-03-30
دزهراوی دزهراوی 1,572 3,204 491 1403-03-30
دفارا دفارا 3,554 1,600 2,221 1403-03-30
دتهران دتهران 0 0 0 1403-04-01
دفرا دفرا 5,356 1,400 3,826 1403-03-30
دابور دابور 2,214 1,800 1,230 1403-03-30
داسوه داسوه 2,828 750 3,770 1403-03-30
دتولید دتولید 893 1,200 744 1403-03-30
کاسپین کاسپین 2,330 1,400 1,664 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام