صنعت آلومینیوم

ارزش بازار شرکت های گروه آلومینیوم

اطلاعات شرکت های گروه آلومینیوم

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
فمراد فمراد 539 500 1,077 1403-04-04
فایرا فایرا 31,350 50,000 627 1403-04-04
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام