صنعت آروماتیک

ارزش بازار شرکت های گروه آروماتیک

اطلاعات شرکت های گروه آروماتیک

نماد ارزش بازار (میلیاردتومان) تعداد سهام (میلیون سهم) قیمت (تومان) تاریخ قیمت
نوری نوری 146,745 9,000 16,305 1403-03-30
شصفها شصفها 4,565 300 15,215 1403-03-30
بوعلی بوعلی 80,231 14,350 5,591 1403-03-30
دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام