گروه مالی مهرگان (آرمون)

گروه مالی مهرگان (آرمون)

گروه مالی مهرگان (آرمون)
group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
09/03/1403

گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی» 


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
08/03/1403

گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی» 


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
08/01/1403

گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی» 


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
09/12/1402

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_آردینه


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
17/11/1402

تحلیل بنیادی خکار
*گزارش روزانه «چکیده مدیریتی بازار سرمایه»*


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
15/11/1402

*گزارش روزانه «چکیده مدیریتی بازار سرمایه»*


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
30/10/1402

زارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی»*
*نام شرکت: کاشی و سرامیک حافظ* *نماد: کحافظ*
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره گزارش: ۱۰۱۱پ/۱۴۰۲
*تهیه شده در: مدیریت تحلیل و مطالعات اقتصادی*


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
17/10/1402

*گزارش «تحلیل بنیادی جامع»*


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
06/10/1402

#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_شکام


group image
تحلیلگر: گروه مالی مهرگان (آرمون)
19/09/1402

گزارش «چکیده مدیریتی تحلیل بنیادی»


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام