ارگ هومن

ارگ هومن

ارگ هومن
group image
تحلیلگر: ارگ هومن
07/08/1401

گزارش تحلیلی شرکت ملی صنايع مس ايران


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
28/06/1401

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
13/06/1401

سهم سهرمز
تحلیلگر ارگ هومن


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
20/04/1401

گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی پارس


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
14/04/1401

تحلیل بنیادی شرکت آریا ساسول تیر 1401


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
21/03/1401

تحلیل بنیادی شرکت فولاد سپید فراب کویر


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
26/02/1401

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین اردیبهشت 1401


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
20/02/1401

تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال 1401:
با توجه به ماهیت محصول تولیدی شرکت و حساسیت های موجود، احتمال سرکوب قیمت محصول ( با وجود افزایش قیمت نهاده ها ) وجود دارد. بنابراین تحلیل حساسیت و توجه به احتمال رشد نامتوازن نهاده ها و محصولات ضروری است.


group image
تحلیلگر: ارگ هومن
05/02/1401

تحلیل حساسیت سود مالی هر سهم در سال مالی 1401


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام