سبدگردان سورین

سبدگردان سورین

سبدگردان سورین
group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
02/04/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد سهگمت

#سهگمت
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_هگمتان

📌 بررسی عملکرد شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
30/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد اردستان

#اردستان
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_اردستان

📌 بررسی عملکرد شرکت سیمان اردستان (اردستان) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
29/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد عالیس

#عالیس
#تحلیل_بنیادی
#بهار_رز_عالیس_چناران

📌 بررسی عملکرد شرکت بهار رز عالیس چناران (عالیس) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
27/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد کپرور

#کپرور
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_فرآوری_زغال_سنگ_پرورده_طبس

📌 بررسی عملکرد شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس (کپرور) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
26/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV وسپه

#وسپه
#سرمایه_گذاری_سپه

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه)


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
23/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد غبهنوش

#غبهنوش
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_بهنوش_ایران

📌 بررسی عملکرد شرکت بهنوش ایران (غبهنوش) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
22/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV سفارس

#سفارس
#سیمان_فارس_و_خوزستان

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس)


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
21/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
📪 مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسیران

🔍 تحلیل بنیادی نماد غصینو

#غصینو
#تحلیل_بنیادی
#صنعتی_مینو

📌 بررسی عملکرد شرکت صنعتی مینو (غصینو) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
21/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV تیپیکو

#تیپیکو
#سرمایه_گذاری_دارویی_تامین

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)


group image
تحلیلگر: سبدگردان سورین
19/03/1403

📊️ سبدگردان سورین
🔶 مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی بورسیران

🔍 محاسبه NAV سیدکو

#سیدکو
#خلاصه_تحلیل_NAV
#سرمایه_گذاری_توسعه_صنایع_سیمان

📌محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام