کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
29/02/1403

تحلیل بنیادی نماد فولاد


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
19/02/1403

تحلیل بنیادی پتروشیمی تخت جمشید


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
09/02/1403

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
09/02/1403

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
19/01/1403

تحلیل بنیادی نماد خراسان


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
27/12/1402

تحلیل شرکت تولید و صادرات ریشمک (#ریشمک)

سود شرکت اهرم بالایی نسبت به نوسانات نرخ دلار آزاد دارد. در شرایط ثبات مقادیر فروش شرکت، با هر درصد افزایش دلار در بازار آزاد، سود هر سهم شرکت 3 درصد رشد می کند.
سرمایه گذار می تواند با پذیرش ریسک مقداری فروش، بازدهی بیش از دلار آزاد و نرخ تورم کسب کند.


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
26/12/1402

تحلیل بنیادی نماد لخزر


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
19/12/1402

تحلیل بنیادی شرکت الحاوی


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
09/12/1402

تحلیل بنیادی کپارس


group image
تحلیلگر: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
07/12/1402

تحلیل بنیادی نماد غگل


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام