کارگزاری بانک خاورمیانه

کارگزاری بانک خاورمیانه

کارگزاری بانک خاورمیانه
group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
01/12/1402

#تحلیل_بنيادي #پتروشيمي_پارس

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
01/12/1402

#تحلیل_بنيادي #پتروشيمي_پارس

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
24/11/1402

#تحلیل_بنيادي #كفپارس

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
19/10/1402

#تحلیل_بنيادي #فايرا

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
12/10/1402

#تحلیل #فروس

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
22/09/1402

#تحلیل #صنعت_فولاد
#فجهان

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
07/09/1402

#تحلیل #صنعت_زغال_سنگ

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
07/09/1402

#تحلیل #صنعت_زغال_سنگ

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
07/09/1402

#تحلیل #صنعت_زغال_سنگ

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک خاورمیانه
29/08/1402

#تحلیل #پتروشيمي_تخت_جمشيد(#شجم)

🔰اين گزارش تنها بيانگر نظرات تحليل گران كارگزاري بانك خاورميانه است و به هيچ عنوان به معني توصيه اي جهت خريد و يا فروش سهام شركت نمي باشد.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام