ایساتیس پویا

ایساتیس پویا

ایساتیس پویا
group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
25/03/1403

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۳۸
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات خرد
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸روند میانگین نرخ بدون ریسک
🔸بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸پرتفوی پیشنهادی
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی نماد چکاپا


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
25/02/1403

#شفام #بنیادی
🔸گزارش تحلیلی عرضه اولیه نماد شفام.
🔸ظرفیت تولید و ترکیب تولیدات
🔸بررسی مقدار تولید و فروش
🔸بهای تمام شده و عوامل موثر بر آن
🔸مقایسه با شرکت های هم گروه
🔸صورت سود و زیان و تحلیل حساسیت سود
🔸 روش های ارزش گذاری قیمت


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
21/02/1403

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۳۵
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات خرد
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸تحلیل جامع نماد سپاها


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
13/02/1403

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۳۴
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات خرد
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸تحلیل جامع نماد فسبزوار


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
01/02/1403

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۳۳
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات خرد
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸تحلیل جامع نماد آریا


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
27/11/1402

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۹
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸نسبت P/NAV شرکتهای سرمایه گذاری
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸بررسی نماد فنر


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
13/11/1402

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۸
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸نسبت P/NAV شرکتهای سرمایه گذاری
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸استراتژی کاوردکال
🔸بررسی نماد فنر


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
29/10/1402

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۵
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸نسبت P/NAV شرکتهای سرمایه گذاری
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸بررسی قراردادهای آپشن
🔸فرصت های آربیتراژ


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
15/10/1402

🔶گزارش هفتگی شماره ۱۲۳
🔸مقدمه و وقایع هفته
🔸بررسی اخبار
🔸روند شاخص کل و بازده هفتگی
🔸روند شاخص هم وزن و بازده هفتگی
🔸ارزش معاملات
🔸ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸بررسی نسبت P/E صنایع
🔸ورود و خروج پول حقیقی
🔸 روند نسبت P/E  بازار سرمایه
🔸بیشترین و کمترین بازدهی
🔸صندوق های سرمایه گذاری
🔸بازارهای جهانی
🔸روند ارزش معاملات آپشن
🔸فرصت های آربیتراژ
🔸بررسی نماد نخریس


group image
تحلیلگر: ایساتیس پویا
21/09/1402

🔸بررسی نسبت P/NAV برخی از شرکت های سرمایه گذاری.


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام