کارگزاری بانک رفاه کارگران

کارگزاری بانک رفاه کارگران

کارگزاری بانک رفاه کارگران
group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
30/02/1403

🔷برآورد خالص ارزش دارایی های (NAV) هلدینگ توسعه معادن روی ایران (#کروی)


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
02/02/1403

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران | بررسی جامع نماد «شکربن»


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
17/11/1402

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت گهر ترابر سیرجان | بررسی جامع نماد «حگهر»


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
29/07/1402

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار | بررسی جامع نماد «فسبزوار»


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
25/07/1402

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان | بررسی جامع نماد «فجر»


group image
تحلیلگر: کارگزاری بانک رفاه کارگران
25/06/1402

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر | بررسی کامل نماد «شبصیر»


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام