تحلیل بنیادی قطران - 1401/03/29

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/03/29

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)


تحلیل بنیادی قطران - 1401/01/31

کدال - گزارش تفسیری
تحلیلگر: کدال - گزارش تفسیری
1401/01/31

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29


دریافت تحلیل های بنیادی در تلگرام